Klauzula poufności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Rojewie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego dalej RODO, na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO, informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Rojewie 105, 88-111 Rojewo; email: gbprojewo@wp.pl; tel. 533-322-534.
 2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych – mailowo na adres:rodo@rojewol.pl lub listownie na adres biblioteki z ust.1
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu obsługi użytkowników Biblioteki, w ramach realizacji zadań ustawowych realizowanych przez Bibliotekę na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe, a niepodanie danych może spowodować brak możliwości korzystania z usług Biblioteki.

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, a podanie tych danych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
 • podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów.
 1. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.
 2. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia lub odpowiednio zakończenia postępowania sądowego, egzekucyjnego lub kontrolnego toczącego się w sprawie tej zgody.
 3. Mają Państwo prawo do:
 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych, ich przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 • Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

 

Inspektor danych osobowych:  Edyta Ksobiak