Konkurs literacki

Zapraszamy mieszkańców gminy Rojewo do twórczej pracy. W ten nadzwyczajny czas, zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do stworzenia własnego znaku czasu. 

Regulamin konkursu literackiego „Z pamiętnika Kwarantalnika”

 1. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie.
 2. Cele konkursu:
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
 • Promowanie twórczości początkujących pisarzy, a także rozwijanie umiejętności pisarskich i wyobraźni.

 

Zasady konkursu:

 1. Temat prac: Stwórz własny znak czasu w opowiadaniu pt. „Z pamiętnika Kwarantalnika”. Opowiadanie powinno dotyczyć tego co się obecnie dzieje na świecie, w bliskiej okolicy, w domach, w sercach i myślach ludzi. Praca otwarta.
 2.   Konkurs otwarty  dla wszystkich mieszkańców gminy Rojewo.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

a) Dzieci w wieku 8-12 lat.

b) Młodzież w wieku 12-16 lat.

c)Młodzież w wieku 16-20

d) Dorośli powyżej 20 lat.

4. Uczestnik może zgłosić jedno opowiadanie napisane w wybranym stylu lub będącym ich połączeniem. Do wyboru każdy z uczestników ma opowiadanie sensacyjne/kryminalne; opowiadanie fantastyczne; opowiadanie w formie horroru.

5.Jeden uczestnik może zgłosić kilka opowiadań.

6. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział i nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

7.Wymogi formalne odnośnie tekstu:

a) Tekst nie może przekraczać 5 stron objętości.

b) Czcionka dowolna.

Komisję konkursową powołuje Organizator.

Decyzje Komisji są ostateczne.

8. Terminy i warunki nadsyłania prac:

 • Prace należy przesłać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem e-maila tekst konkursowy należy zamieścić w formie załącznika. Należy też załączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową.
 • Do czasu wyłonienia zwycięzców Komisja Konkursowa nie będzie znała danych autorów prac.
 • Opowiadanie, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, należy przesłać przesłać drogą elektroniczną w terminie do 30.04.2020 r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U.r 133 poz.833 z póz. zm.

Wszelkich informacji odnośnie konkursu udzielają: Kierownik Urszula Gutowska – 533 322 536 oraz Dorota Żurowska – 509 810 298

 

 

Formularz zgłoszeniowy Konkurs literacki „Z pamiętnika Kwarantalnika”:

Tytuł opowiadania: ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………

Wiek: ……………………………………………………………………………………………

Dokładny adres:……………………………………………………………………………

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr. 133, poz 883) oraz publikacji nadesłanych prac. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przesłanych zdjęć i wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz publikowanie ich w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i prasowych bez ograniczenia co do czasu i terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Zapraszamy do zabawy !!!

Sporządziła: Dorota Żurowska